Fàilte gu Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann!


cropped-cropped-banner-image-for-wordpress-0111.pngFàilte oirbh gu làrach-lion ùr Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann! Chaidh an làrach seo a chruthachadh gus fiosrachadh a sgaoileadh mu thachartasan Gàidhlig ann an Dùn Èideann, agus gus an coimhearsnachd Gàidhlig sa  bhaile a neartachadh. Ma tha tachartasan a’ dol a tha sibh ag iarraidh gun sgaoil sinn air an làrach seo, neo ma tha smuaintean sam bith agaibh mun  làrach-lion, cuiribh fios thugainn aig ann@cnag.org

Welcome to the website for the Edinburgh Gaelic Initiative. This website was created to advertise the many Gaelic activities and events happening in Edinburgh, and to strengthen Edinburgh’s Gaelic community. If you know of any activities or events you would like us to advertise, or if you have any thoughts about content you would like to see on the website, get in touch at ann@cnag.org


Fìon is Caise airson Taigh an Dorsair fhosgladh
Cheese and Wine for the opening of Taigh an Dorsair

“Oidhche sgoinneil aig Taobh na Pàirce 10th Ògmhios airson Taigh an Dorsair fhosgladh, tha e air ur pheantadh! ‘Se seo àite cruinneachaidh airson Òigridh agus Coimhearsnachd ann an Dùn Èideann. Taing do gach duine a chuidich agus guh-àraid Alison Buck an dealbhadair!

Thàinig barrachd air ceud còmhla airson ceilidh le deagh cheòl agus òrain bho Ceòladairean Conaisleach, Kirsty Mackinnon, Andrew Mackenzie, Enid Forsyth, Sineag MacIntyre, Coisir Dhùn Èideann agus Linn Phipps. Airson an sgoil chaidh £107 a thogail! Thuirt ceannard Anna NicPhàil “Taing mhòr gu Ann is Coimhearsnachd Ghàidhlig Dhùn Èideann. Thèid an t-airgead  seo gu maoin na leabhar-lainn airson leabhraichean ùra a cheannach”.

Tha Taigh an Dorsair an asgaidh tron latha agus dhuibhse! Thig air ais thugainn le beachd-smuain sam bith a bhios agaibh airson a chleachdadh: ann@cnag .org

Excellent night at Taobh na Pàirce 10th June for the opening of Taigh an Dorsair; its newly painted! This is a gathering place for Youth and Community in Edinburgh. Many thanks to all who helped and a special thanks to our artist Alison Buck!

More than 100 gathered for a ceilidh with excellent music and song from Ceòladairean Conaisleach, Kirsty Mackinnon, Andrew Mackenzie, Enid Forsyth, Sineag MacIntyre, Coisir Dhùn Èideann and Linn Phipps.
£107 was raised for school funds! Headteacher Anne Macphail said, “Thanks to Ann and Edinburgh Gaelic Community. The money will go to the library for purchasing new books”.

Taigh an Dorsair is free throughout the day and for your use! Come back to us with any ideas you may have for using it: ann@cnag.org