Fàilte gu Iomairt Gàidhlig Dhùn Èideann!

Logo dathFàilte oirbh gu làrach-lion ùr Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann! Chaidh an  làrach seo a chruthachadh gus fiosrachadh a sgaoileadh mu thachartasan Gàidhlig ann an Dùn Èideann, agus gus an coimhearsnachd Gàidhlig sa  bhaile a neartachadh. Ma tha tachartasan a’ dol a tha sibh ag iarraidh gun sgaoil sinn air an  làrach seo, neo ma tha smuaintean sam bith agaibh mun  làrach-lion, cuiribh fios thugainn aig tara@cnag.org

Welcome to the new website for the Edinburgh Gaelic Initiative. This website was created to advertise the many Gaelic activities and events happening in Edinburgh, and to strengthen Edinburgh’s Gaelic community. If you know of any activities or events you would like us to advertise, or if you have any thoughts about content you would like to see on the website, get in touch at tara@cnag.org

 

Bòrd na Gàidhlig